BANGIL 150 KV GIS SUB STATION, BANGIL - EAST JAVA (1)

BANGIL 150 KV GIS SUB STATION, BANGIL - EAST JAVA (1)

Agustus 2016 I Bangil - Jawa Timur